miercuri, aprilie 17, 2024
AcasăAdministrație publicăOrganizarea activității sanitar-veterinare, reexaminată de Parlament

Organizarea activității sanitar-veterinare, reexaminată de Parlament

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea art. 15 din OG 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

Legea supusă reexaminării instituie obligaţia direcţiilor sanitar-veterinare de a încheia contracte de concesiune cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii, pe o durată de 5 ani, precum şi acordarea unei sume lunare, în cuantum de 10.000 de lei, din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), fiecărui medic veterinar de liberă practică, ce deţine contract pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare expres prevăzute prin legea transmisă la promulgare. 

Necesitatea corelării unor dispoziţii din această lege cu alte acte normative din domeniu, precum şi necesitatea adoptării unei reglementări coerente, clare şi predictibile în materie impun reanalizarea de către Parlament a legii în forma trimisă la promulgare, spune preşedintele, în cererea de reexaminare. 

„Potrivit art. I pct. 1 din legea transmisă la promulgare, cu referire la art. 15 alin. (2) din O.G. nr. 42/2004, legiuitorul stabileşte în concret două modalităţi alternative prin care direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv direcţia sanitar-veterinară a municipiului Bucureşti pot acţiona pentru a pune în aplicare acţiuni prevăzute în programele naţionale specifice: încheierea de contracte de concesiune pe o durată de 5 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii sau angajarea de personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii. Modificările şi completările aduse cadrului normativ prin legea transmisă spre promulgare vizează exclusiv varianta asigurării activităţilor sanitar-veterinare publice pe bază de contract de concesiune, generând confuzie cu privire la posibilitatea efectivă de utilizare a alternativei angajării de personal sanitar-veterinar propriu. Astfel, spre exemplu, dacă pentru contractele de concesiune sunt prevăzute standarde cu privire la raza teritorială minim acoperită, efectivul minim de animale sau limita maximă de contracte de concesiune la nivel naţional ce pot fi încheiate de medicii veterinari, pentru alternativa angajării de personal sanitar-veterinar propriu, cu excepţia dispoziţiilor de la art. 15 alin. (4) din OG nr. 42/2004, conform cărora activităţile de asistenţă medical-veterinară sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare, a fost omisă indicarea unor criterii şi detalii cu privire la modul în care se fac angajările, precum şi regimul juridic al acestora”, se arată în cererea de reexaminare. 

Organizarea activității sanitar-veterinare

De asemenea, potrivit art. I pct. 2 din legea transmisă la promulgare, cu referire la art. 15 alin. (7) din OG nr. 42/2004, se instituie acordarea către beneficiarii contractelor pentru efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare din exploataţiile nonprofesionale de pe o rază de maximum 30 km în cadrul căreia există animale care să acopere un număr de minim 300 de UVM (Unităţi Vită Mare), a unei sume lunare de 10.000 de lei pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate, pentru consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării. 

În conformitate cu art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, acţiunile prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în cazul în care sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi sau în cazul acţiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice şi de către personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia programelor cofinanţate şi aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca atare. 

„În acest context, precizăm că acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor sunt aprobate şi cuprinse în Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 1156/2013, iar tarifele aferente acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în programul anterior menţionat sunt prevăzute în Anexa nr. 3 a aceleiaşi hotărâri de Guvern. Aşadar, potrivit reglementărilor existente, în prezent medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt plătiţi pentru activităţi sanitar-veterinare publice efectuate în exploataţiile nonprofesionale, în baza unui contract de concesiune încheiat cu autorităţile sanitar-veterinare, pentru care tarifele sunt stabilite prin HG 1.156/2013 sau a unui contract de prestări de servicii”, spune preşedintele. 

Prin comparaţie cu activităţile şi tarifele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, respectiv prin HG nr. 1156/2013, preşedintele apreciază că activităţile pentru care se va acorda suma de 10.000 de lei lunar pentru fiecare beneficiar de contract de concesiune dintr-o anumită circumscripţie sunt insuficient circumstanţiate, fapt ce poate conduce la abuzuri în aplicarea legii. 

Totodată, şeful statului menţionează că acordarea sumei de 10.000 de lei lunar, pentru fiecare beneficiar de contract de concesiune dintr-o anumită circumscripţie, ar trebui să ţină cont de volumul activităţii medicilor veterinari, astfel încât să nu genereze inechităţi între medicii veterinari de liberă practică. 

„Adecvarea acestei măsuri legislative la realitate prin elaborarea unei norme clare ar fi de natură să conducă la atingerea efectului urmărit de lege şi dezvoltat chiar în expunerea de motive, respectiv cel de a oferi o soluţie pentru faptul că anumite circumscripţii sanitare ‘nu mai sunt atractive pentru medicii veterinari de liberă practică şi în aceste condiţii teritorii întregi din România rămân nesupravegheate epidemiologic de către ANSVSA. Din această perspectivă, se impune reanalizarea de către Parlament a normei instituite la art. 15 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, astfel încât scopul avut în vedere de legiuitor să fie pe deplin realizat’”, se mai precizează în cererea de reexaminare. 

În egală măsură, pentru respectarea dispoziţiilor art. 138 alin. (5) din Constituţie, aşa cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se consideră că este necesară evaluarea impactului financiar asupra bugetului general consolidat şi, de asemenea, se impune ca sursa de finanţare a acestor cheltuieli să aibă un caracter obiectiv şi efectiv. 

Lege contestată 

„Cu privire la dispoziţiile art. 15 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 nou introduse – şi anume cele referitoare la reorganizarea circumscripţiilor care cuprind exploataţii nonprofesionale, în suprafeţe cu o rază de 30 de kilometri care să cuprindă un număr de animale ce atinge 300 de UVM (Unităţi Vită Mare), apreciem că acestea pot crea dificultăţi în aplicare în cazul în care numărul de 300 de UVM nu poate fi atins pe o rază de 30 de kilometri, putându-se ajunge la necesitatea relocării anumitor exploataţii dintr-o circumscripţie în alta. O asemenea operaţiune poate fi de natură să genereze dificultăţi în practică, cu atât mai mult cu cât alocarea codurilor de exploataţie se realizează de Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor pe baza codului SIRUTA al unităţii administrativ-teritoriale în care acestea se află. (…) În lipsa unei fundamentări judicioase referitoare la numărul circumscripţiilor necesare, evoluţia numărului de animale pe specii raportat la numărul existent, istoricul numărului de locuitori aferent acestor circumscripţii, apreciem că se impune reexaminarea acestor dispoziţii prin instituirea unor norme clare de natură să asigure aplicabilitatea şi viabilitatea unei asemenea măsuri legislative şi, totodată, să respecte şi exigenţele referitoare la fundamentarea soluţiilor legislative şi evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări prevăzute de art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă”, se mai arată în cererea de reexaminare. 

Modificările operate de art. II şi art. III din legea trimisă la promulgare – şi anume modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv modificarea art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, în sensul introducerii referirilor la contractele de concesiune încheiate de medicii veterinari de liberă practică, sunt de natură să genereze neclaritate prin raportare la art. 5 alin. (2), respectiv art. 61 alin. (2) din aceste acte normative. 

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, această profesie este una liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată, care este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. 

„În aceste condiţii, apreciem că este necesară şi solicitarea avizului Consiliului Economic şi Social, potrivit art. 141 din Constituţie şi a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. Potrivit acestor norme, ‘(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt: f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente”, mai precizează preşedintele Iohannis. 

About The Author

Articole asemanătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai accesate